Výučba angličtiny hravou formou prebieha každý deň, pričom hodina trvá 30 až 45 minút. Na hodinách sa venujeme stanoveným okruhom, učíme sa slovnú zásobu, prípadne básničku či pesničku tematicky zodpovedajúcu danému okruhu. Dôraz kladieme najmä na striedanie hravých aktivít, pri ktorých si jednoduchým a nenápadným spôsobom zapamätáme, čo treba. Na konci každého týždňa dostávajú rodičia mailom informáciu o tom, čo sme sa učili, vrátane linku na novú pesničku. Svoje nadobudnuté vedomosti a radosť z učenia sa angličtiny prezentujeme rodičom na otvorených hodinách, kde rodičia majú možnosť vidieť, ako vyzerá naša bežná hodina.

Deti sú rozdelené do skupiniek podľa veku, tomu sú prispôsobené aj preberané okruhy a náročnosť angličtiny. Deti, ktoré už majú rok či dva angličtiny v našej škôlke za sebou, majú prirodzene zvyšovanú náročnosť, aby nestagnovali, ale aby si ďalej rozširovali už nadobudnutú slovnú zásobu a získavali nové vedomosti.

Je dôležité poznamenať, že túto hravú angličtinu, ktorá je súčasťou každého dňa v škôlke, nemáme SPOPLATNENÚ. Je to akousi pridanou hodnotou našej škôlky, ktorú veríme, že oceníte.

Takto vyzerajú týždenné informácie pre rodičov zo skupinky menších detí:

A takto to vyzerá v skupinke starších detí: