Podľa § 84 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľka materskej školy informuje o voľných pracovných miestach pedagogických a odborných zamestnancov.

Názov zamestnávateľa:        Súkromná materská škola Krosnianska 6 Košice

Sídlo zamestnávateľa:  Krosnianska 6, 040 22 Košice – Dargovských hrdinov

Kontakty:                              +421 908 924 061, sms.krosnianska6@gmail.com

Kategória PZ/OZ:                 pedagogický asistent 1x (100% úväzok)

Podkategória PZ:                  1. asistent učiteľa

Kvalifikačné predpoklady:    odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 138/2019 Z.z, o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Požadované doklady:                           

· písomná žiadosť,

· profesijný štruktúrovaný životopis,

· motivačný list, · fotokópie dokladov o vzdelaní,

· súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby pracovného pohovoru podľa zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov,

· čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a o spôsobilosti na právne úkony.

Úspešný uchádzač pri nástupe predloží:

· doklad o dĺžke výkonu pracovnej činnosti,

· overené fotokópie dokladov o vzdelaní,

· lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon povolania

Iné súvisiace požiadavky:     – ovládanie štátneho jazyka,