Podľa § 84 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľka materskej školy informuje o voľných pracovných miestach pedagogických a odborných zamestnancov.

Názov zamestnávateľa:         Súkromná materská škola Krosnianska 6 Košice

Sídlo zamestnávateľa: Krosnianska 6, 040 22 Košice – Dargovských hrdinov

Kontakty:                               +421 908 924 061, michaela.sarisska@gmail.com

Kategória PZ/OZ:                  školský špeciálny pedagóg – 1 pracovné miesto

Kvalifikačné predpoklady:    · vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijných odboroch alebo študijných programoch v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca – príloha č . 8 pre kategóriu školský špeciálny pedagóg.

Požadované doklady:                 · písomná žiadosť,

· profesijný štruktúrovaný životopis,

· motivačný list, · fotokópie dokladov o vzdelaní,

· súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby pracovného pohovoru podľa zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov,

· čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a o spôsobilosti na právne úkony.

Úspešný uchádzač pri nástupe predloží:

· doklad o dĺžke výkonu pracovnej činnosti,

· overené fotokópie dokladov o vzdelaní,

· lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon povolania

Iné súvisiace požiadavky:     – ovládanie štátneho jazyka,

Pracovný pomer sa uzatvára v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie II v edukácii detí a žiakov“ na dobu určitú od 01.11.2021 do 31.08.2022.

Platové podmienky:               v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa stupnice platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov.

Žiadosti a doklady zaslať poštou resp. na emailovú adresu školy do 22.10.2021 (rozhoduje pečiatka pošty). Do predmetu e-mailovej správy uvádzať školský špeciálny pedagóg – priezvisko a meno.

Košice, 05.10.2021

                                                                                              Mgr. Michaela Šarišská

                                                                                       riaditeľka SMŠ Krosnianska 6