Aj tento rok môžete svojho škôlkara zapísať do našej škôlky elektronicky a aj tento rok vám ponúkame zvýhodnené mesačné školné platné po celý budúci školský rok.

Riaditeľka Súkromnej materskej školy, Krosnianska 6, 040 22 Košice, určuje miesto a termín podávania žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2024/2025.

Podávanie žiadosti :

Miesto: 

 • kancelária riaditeľky
 • e-mailom na adresu materskej školy: smskrosnianska6@gmail.com
 • poštou na adresu materskej školy: Krosnianska 6, 040 22 Košice

Termín oficiálneho zápisu bude v dňoch  od 02.05.2024 – 07.05.2024

Čas:  

02.05.2024 (štvrtok) – od 08:00 – 14:00

03.05.2024 (piatok) – od 08:00 – 15:00

06.05.2024 (pondelok) – od 08:00 – 16:30

07.05.2024 (utorok) – od 08:00 – 16:30

Žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ je možné doručiť riaditeľke školy aj po oficiálnom zápise.

Podmienky prijatia do MŠ:

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, ktorej súčasťou je aj Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, si môžete

 1. stiahnuť z webového sídla MŠ
 2. vyzdvihnúť osobne v škôlke

Materská škola prijíma prednostne:

 • dieťa, ktoré bude plniť povinné predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2024/2025 , t.j. dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta 2024
 • dieťa, ktoré pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania

(§ 28a ods. 3 Zákona 209/2019 Z.z) a to na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia

 • dieťa od troch rokov veku
 • dieťa, ktorého súrodenec navštevuje MŠ

Následne v závislosti od voľnej kapacity MŠ:

 • dieťa od dvoch rokov veku

Ostatné podmienky prijímania:

 • dieťa, ktorého zákonní zástupcovia súhlasia so všetkými podmienkami uvedenými v Zmluve o poskytovaní služieb v materskej škole

V prípade, že sa zákonní zástupcovia dohodnú, že žiadosť podpisuje len jeden zákonný zástupca a rozhodnutie sa doručí iba jednému z nich, je potrebné túto skutočnosť doložiť spolu so žiadosťou o prijatie dieťaťa do MŠ.